برچسب شده توسط :نصب پلی کربنات

نحوه نصب پلی کربنات

نصب پلی کربنات

نصب پلی کربنات:

1.پشیارهای داخل ورق از مواد ریز و ذرات خارجی تخلیه گردد

2.پیچ تا اندازه ای سفت شود که تنش و تغییر شکل موضعی در ورق ایجاد ننماید

3.زهواره شیارهای ورق پایین به بالا قرارگیرد

4.شعاع قوس 175 برابر ضخامت ورق باشد و با نسبت عرض به طول 1 به 2 اجرا گردد

5.سطح ضد یو – وی همواره در طرف خارج نصب شود

6.چسب حفاظ یو – وی پس از نصب برداشته شود

7.ایجاد سوراخ در ورق 3 میلی متر بزرگتر از قطر پیچ باشد

8.در هنگام سفت کردن پیچ , ابزار از روی پیچ نلغزد

نصب پلی کربنات: 1.پشیارهای داخل ورق از مواد ریز و ذرات خارجی تخلیه گردد 2.پیچ تا اندازه ای سفت شود که تنش و تغییر شکل مو...

ادامه مطلب »